Voorwaarden

Aerostat ballonvaarten statutair gevestigd KVK Rotterdam   56994893


VOORWAARDEN


1. De koop van een ballonticket


1.1 Klanten kunnen via internet, email of telefonisch bij Aerostat Ballonvaarten een ballonticket bestellen.


1.2 Aerostat Ballonvaarten bevestigt de koop door toezending aan de klant op het door hem opgegeven adres en/of email van

- een factuur,

- een ballonticket met een uniek ticketnummer,

- een bevestiging reservering,

- passagiersinformatie


1.3 Bij de bestelling kan direct een datum voor een ballonvaart worden gereserveerd (zie art. 2).

In dat geval is annuleren van de koop niet meer mogelijk.


1.4 Als nog geen datum voor een ballonvaart is gereserveerd (zie art. 2) kan de klant de koop binnen 7 werkdagen na factuurdatum kosteloos annuleren.


 

2. Reserveren van een ballonvaart


2.1 Met een ballonticket van Aerostat Ballonvaarten kan de klant bij Aerostat Ballonvaarten een ballonvaart reserveren.


2.2 Aerostat Ballonvaarten bevestigt de reservering. De reservering bevat een uniek vluchtnummer.


2.3 Een gereserveerde datum/vlucht kan niet kosteloos worden verzet.


2.4 Tot 72 uur voor de gereserveerde datum kan de gereserveerde datum/vlucht worden verzet tegen een vergoeding door de klant te betalen van € 25,- per passagier. De klant ontvangt hiervoor een factuur. Nadat deze is voldaan kan met het ballonticket binnen 1 jaar na de laatst geplande datum een nieuwe reservering worden gemaakt.


2.5 Binnen de termijn van 72 uur voor de gereserveerde datum/vlucht is verzetten niet meer mogelijk. Met het ballonticket kan dan geen ballonvaart meer worden gemaakt.


2.6 Aerostat Ballonvaarten kan de ballonvaart niet door laten gaan als de (weer)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvoerder. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling van de prijs plaats.

De klant kan een nieuwe datum reserveren voor een ballonvaart.


2.7 Door het maken van een afspraak op een gekozen datum neem je eveneens expliciet afstand van het herroepingsrecht en is annuleren of retourneren niet meer mogelijk. Daarmee volgen we artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.


2.8 Het ballonticket vervalt 2 jaar na uitgifte. De uitgiftedatum is op het ballonticket vermeld.

Na verloop van 2 jaar kan met het ballonticket geen reservering worden gedaan en ballonvaart worden gemaakt. Een verlopen ballonticket geeft geen recht op enigerlei vergoeding.


2.9 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de ballonvaart gemaakt vanaf één van de vaste opstapplaatsen van Aerostat Ballonvaarten. Op verzoek kan een andere opstapplaats worden gebruikt.


3. Overmacht


3.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Aerostat Ballonvaarten onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de vlucht door Aerostat Ballonvaarten blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van Aerostat Ballonvaarten of diens leveranciers.


3.2 Aerostat Ballonvaarten is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, Aerostat Ballonvaarten niet in staat is de vlucht na te komen, is de klant verplicht de tot dat moment de gereserveerde datum/vlucht te verzetten.


3.3 De klant is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de vlucht over te gaan en/of vergoeding te vorderen.

 

4. De uitvoering van de ballonvaart


4.1 Aerostat Ballonvaarten zal de ballonvaart zorgvuldig, professioneel en met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving uitvoeren.


4.2 Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het voorkomen dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave van Aerostat Ballonvaarten over de lengte en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op ideale omstandigheden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


4.3 Aerostat Ballonvaarten kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet door laten gaan als de (weer)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvoerder. Zie art. 2.6.

a.  Afhankelijk van de windrichting, snelheid en beschikbaarheid van startvelden kiezen de piloten op de dag van de ballonvaart de beste startlocatie, binnen 25 km hemelsbreed vanuit jouw voorkeursregio, zodat je zorgeloos van een veilige ballonvaart kunt genieten.


4.4 Het recht om met het ballonticket een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:

a. Als de klant niet of niet tijdig verschijnt op de in het reserveringsformulier vermelde locatie en tijd.

b. Als de klant voor de start van de ballonvaart geen geldig ballonticket en reserveringsformulier kan overhandigen.

c. Als volgens de administratie van Aerostat Ballonvaarten geen betaling van het ballonticket is ontvangen en de klant op dat moment geen overtuigend bewijs van betaling kan overhandigen.

In al deze gevallen wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt. De ballonticket verliest geldigheid. 


4.5 De deelnemers aan de ballonvaart dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van Aerostat Ballonvaarten gegeven instructies. Dit geldt voor, tijdens en na de ballonvaart.


4.6 Door deelname aan de ballonvaart aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico voor lichte verwondingen (door schaven, stoten e.d.), voor roet- en schroeischade aan kleding (door de brander), voor het verlies en besmeurd raken van persoonlijke uitrusting, kledingstukken, camera's e.d.


4.7 De aansprakelijkheid van Aerostat Ballonvaarten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Aerostat Ballonvaarten wordt uitbetaald. Op verzoek wordt een kopie van de polis toegezonden.


4.8 De bepalingen van 4.6. en 4.7. gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Aeostat Ballonvaarten of anderszins in strijd zijn met regels van dwingend recht.


4.9 Een ballonticket is niet inwisselbaar voor kontanten.

 

5. Betaling


5.1 Betaling van de factuur voor een ballonticket is ook verschuldigd als (nog) geen ballonvaart is gemaakt. De klant koopt een ballonticket en niet een ballonvaart.


5.2 Betaling van facturen van Aerostat Ballonvaarten dient plaats te vinden binnen 5 dagen na factuurdatum en in ieder geval 1 werkdag voor de ballonvaart.


5.3 Als tijdige betaling uitblijft, is de klant vanaf de vervaldatum van de factuur een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand. Bij de eerste aanmaning wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als Aerostat Ballonvaarten de incasso van de vordering uit handen heeft gegeven is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd met een minimum van € 125,-.


5.4 Betalingen strekken altijd eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente.

 

6. Klachten en geschillen


6.1 Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij de directie van Aerostat Ballonvaarten schriftelijk een klacht indienen. De directie zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.


6.2 Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betaling)verplichtingen.


6.3 Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen 1 maand na het voorval waarover wordt geklaagd.


6.4 Elke rechtsvordering van de klant uit hoofde van deze overeenkomst vervalt na verloop van een periode van één jaar na de ballonvaart of, indien geen ballonvaart is gemaakt, één jaar na de factuurdatum. Voor die datum dient de klant de vordering aanhangig te hebben gemaakt bij de bevoegde rechter, ook als er nog een klacht in behandeling is.


6.5 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse recht is uitsluitend bevoegd geschillen te beslechten.

WINNAAR BESTE BALLONVAARTBEDRIJF IN ZUID HOLLAND 2021

Al 10 jaar op rij het beste ballonvaartbedrijf in Zuid Holland met een 8.9 en daar zijn wij ontzettend trots op!